News

Comnet New Year Party 2018

บริษัท คอมเนท จำกัด ได้จัดงาน Comnet New Year 2018 Party ที่โรงแรม The Bayview Pattaya เพื่อเลี้ยงขอบคุณพนักงานสำหรับปีที่ผ่านมาของบริษัท   คุณลือชัย บุญคุณศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมเนท จำกัด ได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการ รวมถึงกล่าวถึงเป้าหมายของบริษัทในปี 2018

Posted by admin / 2018-01-15